Allmänna försäljnings- och leveransvillkor för HARTING AB

Detta dokument är giltig fr.o.m 1 januari 2018 och tillsvidare.

Detta dokument ersätter ”Allmänna försäljning- och leveransvillkor för HARTING AB” som var giltigt fr.o.m 1 mars 2017.

For english version, please click here


Ladda ner som PDF (Svensk version)
Download as PDF (English version)


Generellt  gäller följande "Allmänna villkor" för alla offerter, försäljning, leveranser och andra tjänster, även i de fall där köparen stipulerar andra villkor. Avvikelser från detta gäller bara om HARTING AB skriftligen har förklarat sitt samtycke till förfarandet. 

1) Dokumentation

Alla illustrationer, mått, vikter och andra beskrivningar samt referenser i våra kataloger, broschyrer, prislistor eller vår annan dokumentation etc. är vägledande och är inte bindande. 

2) Priser
Alla priser i våra prislistor, erbjudanden, fakturor och liknande är exkl. moms samt eventuella andra statliga skatter och pålagor. Råvarutillägg kan i förkommande fall tillkomma på angivna priser. HARTING AB förbehåller sig rätten att ändra priserna utan förvarning. I priserna ingår fabriksemballering och märkning av produkten. 

3) Avgifter
HARTING AB förbehåller sig rätten att ta ut administrativa avgifter för önskemål som är utöver HARTING AB’s standarderbjudande.  

HARTING AB förbehåller sig rätten att kompensera sig för kostnader som ligger utanför HARTING AB´s kontroll.  

4) Erbjudanden / Offerter
Om inget annat anges, är erbjudanden giltiga i 30 dagar. Erbjudanden är bara bindande om grunden för vårt erbjudande (varupriser, valutakurser, tullar, transporter, leveranstider och andra villkor och kostnader) fortfarande är giltiga för HARTING AB vid mottagandet av den slutliga kundordern. 

5) Order
HARTING AB förbehåller sig rätten att ändra riktpriset och liknande på våra produkter utan föregående meddelande. Om inte annat avtalats, gäller  HARTING AB´s aktuella prislista. HARTING AB förbehåller sig rätten att ta ut nya priser i fall där vår leverantör har meddelat oss därom. Förändringar såsom ökning av arbetskostnader, materialkostnader etc, erhållna efter det att kundorder registrerats i våra system berättigar inte köparen att häva beställningen. För beställningar med ett fakturabelopp under EUR 200 exkl. moms tas en expeditionsavgift ut. Kundorder gjorda ur vårt standardsortiment kan endast annulleras efter överenskommelse. Kundorder som inkluderar kundspecifika eller hemtagna varor kan inte annulleras utan vår leverantörs skriftlig bekräftelse. För leveranser av kundspecifika eller beställda varor, förbehåller HARTING AB rätten att leverera upp till 10% över eller under den beställda kvantiteten eller lika med den av leverantören sedvanliga kvantiteten. Om oväntade omständigheter uppstår som försening eller omöjliggörande av leverans, även för vår leverantör, är HARTING AB berättigad, efter eget val, att helt eller delvis häva avtalet utan att behöva betala skadestånd eller annan ersättning. 

6) Orderbekräftelser
Vid orderbekräftelser är aviserade leveranstider gjorda efter de bästa uppskattningarna och räknas från den dag då fullständig information om leverans är tillgänglig. Bekräftade priser och rabatter baseras på listpriserna som gäller vid tidpunkten för orderbekräftelsen och HARTING AB förbehåller sig rätten att ändra priserna till de priser som gäller på leveransdagen. 

7) Leverans
HARTING AB har rätt att när som helst göra delleveranser. Vid beställning av mindre kvantiteter, har HARTING AB rätt att öka kvantiteten till minimiordernivå. 

8) Frakt
HARTING AB använder Incoterms FCA och anlitar transportör för köparens räkning. Alla varor levereras på det sätt HARTING AB anser lämpligast. Fraktkostnader redovisas separat på fakturan. För leverans som avviker från standardfrakt tillkommer administrationsavgifter. Standardfrakter innebär leverans inom Sverige. HARTING AB står ej för risken eller ersätter kostnader för skador och förseningar etc för oförsäkrade försändelser. 

9) Garantivillkor
HARTING AB strävar efter att ständigt leverera produkter som uppfyller de standarder och specifikationer som anges i våra datablad och andra tekniska specifikationer. Om dessa specifikationer inte uppfylls, kommer HARTING AB att ersätta den eller de felaktiga varorna utan kostnad för kunden. HARTING AB tar inget ansvar för fel eller minskad avkastning från bristfälliga leveranser. HARTING AB ansvarar inte för förlorad arbetsinkomst eller andra indirekta förluster. Klagomål gällande kvaliteten, felaktig konstruktion, material eller tillverkning måste göras inom en period av 12 månader från leveransdatum. Transportskador skall anmälas inom 24 timmar efter ankomst. Klagomål som inte är relaterade till kvaliteten, måste göras inom 8 dagar från leveransdatum. 

10) Produktansvar
HARTING AB är endast ansvarig för personskador om det kan bevisas att skadan orsakats av vårdslöshet av HARTING AB själva eller av andra som HARTING AB har ansvar för. HARTING AB ansvarar inte för skada på fast eller lös egendom. HARTING AB ansvarar inte för förlorad arbetsförtjänst eller andra indirekta förluster. I den mån HARTING AB ådrar sig ansvar gentemot tredje man, är köparen skyldig att själv ersätta i samma utsträckning som vårt ansvar och begränsas av föregående stycken. Om en tredje part gör en fordran mot någon av parterna för ansvar enligt denna klausul, skall denne underrätta den andra parten. HARTING AB och köparen är ömsesidigt skyldiga att ansöka om åtal vid den domstol, som behandlar krav som görs mot en av dem, på grundval av skada som påstås ha orsakats av leveransen. Vårt ansvar för skada på egendom är under alla omständigheter begränsat till EUR 500,000.00. Rättsliga åtgärder skall väckas av svenska domstolar. 

11) Returer
Nya, oanvända varor från vårt standardsortiment i original, och obruten förpackning kan returneras inom en period av 90 dagar efter leverans, men endast efter överenskommelse och endast för en avgift på min. 25% av det fakturerade värdet. Vid önskemål om en senare returnering tar vi ut en avgift på 50% av det fakturerade värdet. Orderlinjer med fakturabelopp under EUR 100 krediteras ej. I de fall HARTING AB kräver förkottsbetalning, kommer detta belopp att dras av på slutfakturan. Vid returnering skall ordernummer och leveransdatum anges. Speciellt framställda eller hemtagna varor (prodgrupp K bla) kan inte returneras. 

12) Betalningsvillkor
Enligt överenskommelse. HARTING AB kan när som helst ändra betalningsvillkor. Vid försenad betalning debiteras förseningsavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Eventuella anmärkningar avseende leveranser berättigar inte köparen att innehålla betalning för fakturerade varor. Vid beställning av kundspecifika, hemtagna varor eller tjänster förbehåller HARTING AB rätt att utkräva betalning i förskott. 

13) Andra villkor
Utöver dessa villkor gäller Svensk Elektronik Allmänna Leveransbestämmelser - SEAL 2012 - utgivna av branschföreningen Svensk Elektronik. Ladda ner som PDF här